Selecteer een pagina

Privacyreglement de Bedrijfs Budgetcoach

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud
worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en
informatie over uw bezoek aan de de Bedrijfs Budgetcoach internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
de Bedrijfs Budgetcoach mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het
toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft de
Bedrijfs Budgetcoach de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door de Bedrijfs
Budgetcoach worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
de Bedrijfs Budgetcoach vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft de Bedrijfs Budgetcoach in dit Reglement
een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de
verwerking van welke gegevens de Bedrijfs Budgetcoach expliciet om uw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die de Bedrijfs Budgetcoach gebruikt en het doel van het gebruik
de Bedrijfs Budgetcoach verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van de
Bedrijfs Budgetcoach of via het contactformulier contact met ons opneemt. de Bedrijfs Budgetcoach
verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID-bewijs en BSN-nummer. Deze
gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met de Bedrijfs Budgetcoach sluiten financieel en administratief te
kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
de Bedrijfs Budgetcoach verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de de
Bedrijfs Budgetcoach -organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die de Bedrijfs Budgetcoach met u heeft
gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• de Bedrijfs Budgetcoach verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt
(onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden
en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van de Bedrijfs Budgetcoach worden
ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door de Bedrijfs
Budgetcoach beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale
systeem.
• de medewerkers van de Bedrijfs Budgetcoach hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle
aan de Bedrijfs Budgetcoach verstrekte persoonsgegevens;
• de Bedrijfs Budgetcoach heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te
beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. de
Bedrijfs Budgetcoach hanteert een termijn van drie jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur,
waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo
is zal de Bedrijfs Budgetcoach zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en
met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op
correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan
alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te
blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te
ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er
het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op j.meijers@bcnbewindvoering.nl
aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw
dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na
ontvangst van uw verzoek bericht van de Bedrijfs Budgetcoach.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met de
Bedrijfs Budgetcoach opnemen en probeert BCN Bewindvoering & Inkomensbeheer er samen met u uit te
komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons
opnemen.
Uiteraard zal de Bedrijfs Budgetcoach ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk
en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van de Bedrijfs Budgetcoach.
Privacyreglement de Bedrijfs Budgetcoach versie april 2018